Κατά την παροχή των προϊόντων της Επιχειρήσεως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως και αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στην επιχείρηση το αγαθό στην αρχική του κατάσταση και χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Για τον λόγο αυτό η Επιχείρηση υποχρεούται να αποστέλλει σε αυτόν μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα σε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο υπόδειγμα δηλώσεως υπαναχωρήσεως (4 § 10 και 11 Ν. 2251/1994).

 

Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης

        Προς :  PET-SHOP
                      Πρασίνου Λόφου 12
                      Ηράκλειο Αττικής, τ.κ. 14121
                      info@4pet.gr
                      ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102837360

         Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε ___________
με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε ___________ 
από τη σύμβασή μου/μας ___________
πώλησης των  ακόλουθων αγαθών ___________
παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας ___________

        Που παραγγέλθηκε(−αν) στις _________  που παρελήφθη(−σαν) στις ___________

        Όνομα καταναλωτή(−ών)

        Διεύθυνση καταναλωτή(−ών)

        Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

− Ημερομηνία

 

 

Υπαναχώρηση σε μορφη pdf

   Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχίζει: (i) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή (ii) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, (iii) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, (iv) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από τον Πελάτη, σύμφωνα με τα παραπάνω, το 4Pet επιστρέφει τα ποσά που του κατέβαλε ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μεταφοράς, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή μέχρι την επιστροφή των αγαθών. Κατ’ εξαίρεσιν, το δικαίωμα υπαναχωρήσεως δεν ισχύει κατά την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει.